Algemene Voorwaarden

1. Holiday Concept B.V., hierna te noemen ‘Holiday Concept’, commercialiseert het Holiday Concept Hotelconcept en brengt, in combinatie met de website en/of hotelgids, de Holiday Concept Hotelcheque, Holiday Concept Vakantiecheque, de Holiday Concept Jaarkaart en de Holiday Concept Familiekaart op de markt welke een geheel vormen en niet kunnen worden opgesplitst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Holiday Concept met de gebruikers van de Holiday Concept Hotelcheques, Holiday Concept Vakantiecheques en de begunstigden van de Holiday Concept Jaarkaarten en de Holiday Concept Familiekaarten, hierna te noemen ‘gebruikers’ evenals op elk gebruik van de Holiday Concept Hotelcheques, Holiday Concept Vakantiecheques, de Holiday Concept Jaarkaarten, de Holiday Concept Familiekaarten, de website, de hotelgids en door de gebruikers gemaakte reserveringen.

3. Er bestaan vier mogelijkheden om gebruik te maken van het concept:

3.1 Een Holiday Concept Hotelcheque geeft aan 2 personen eenmalig het recht op 2 of 3 aaneengesloten overnachtingen in één van de bij Holiday Concept aangesloten hotels. De enige verplichting en voorwaarde voor gebruik is, dat minimaal 2 personen een minimumbedrag (door het hotel vastgesteld) voor ontbijt en avondeten (tenzij anders is vermeld) in het hotel besteden en betalen. Kiest men voor 2 overnachtingen, dan verliest men het recht op de derde overnachting en betaalt alleen de minimumuitgaven gedurende 2 dagen. De minimumuitgaven zijn gespecificeerd per persoon per dag en worden bij ieder hotel apart vermeld. Alle extra’s zoals aperitieven, dranken, bar, minibar, wijnen, tabak, wasserij en overige diensten en faciliteiten zijn niet inbegrepen (tenzij anders vermeld). Met een Holiday Concept Hotelcheque zijn de 2 of 3 overnachtingen voor 2 personen al betaald.

3.2 Een Holiday Concept Vakantiecheque geeft aan 2 personen eenmalig het recht op 4 tot 7 aaneengesloten overnachtingen in één van de bij Holiday Concept aangesloten hotels. De enige verplichting en voorwaarde voor gebruik is, dat minimaal 2 personen een minimumbedrag (door het hotel vastgesteld) voor ontbijt en avondeten (tenzij anders is vermeld) in het hotel besteden en betalen. De minimumuitgaven zijn gespecificeerd per persoon per dag en worden bij ieder hotel apart vermeld. Alle extra’s zoals aperitieven, dranken, bar, minibar, wijnen, tabak, wasserij en overige diensten en faciliteiten zijn niet inbegrepen (tenzij anders vermeld). Met een Holiday Concept Vakantiecheque zijn de 4 tot 7 overnachtingen voor 2 personen al betaald.

3.3 De Holiday Concept Jaarkaart geeft aan de begunstigde en een medereiziger het recht om een jaar lang (vanaf de datum van aankoop) gebruik te maken van het concept in alle bij Holiday Concept aangesloten hotels. Behoudens uitzonderingen, vanaf één overnachting met 2 personen per verblijf tot en met het aantal overnachtingen dat de gebruikers rechtstreeks overeenkomen met het hotel. Ook bij de Holiday Concept Jaarkaart geldt als enige voorwaarde voor gebruik, dat minimaal 2 personen een minimumbedrag (door het hotel vastgesteld) voor ontbijt en avondeten (tenzij anders is vermeld) in het hotel besteden en betalen. De minimumuitgaven zijn gespecificeerd per persoon per dag en worden bij ieder hotel apart vermeld. Alle extra’s zoals aperitieven, dranken, bar, minibar, wijnen, tabak, wasserij en overige diensten en faciliteiten zijn niet inbegrepen (tenzij anders vermeld). Met de Holiday Concept Jaarkaart zijn alle overnachtingen voor 2 personen gedurende één jaar al betaald.

3.4 De Holiday Concept Familiekaart geeft aan de begunstigde, een medereiziger en 2 tot het gezin behorende kinderen tot 17 jaar het recht om een jaar lang (vanaf de datum van aankoop) gebruik te maken van het concept in alle bij Holiday Concept aangesloten hotels. Behoudens uitzonderingen, vanaf één overnachting met 2 personen en 2 tot het gezin behorende kinderen tot 17 jaar per verblijf tot en met het aantal overnachtingen dat de gebruikers rechtstreeks overeenkomen met het hotel. Ook bij de Holiday Concept Familiekaart geldt als enige voorwaarde voor gebruik, dat minimaal 2 personen en 2 tot het gezin behorende kinderen tot 17 jaar een minimumbedrag (door het hotel vastgesteld) voor ontbijt en avondeten (tenzij anders is vermeld) in het hotel besteden en betalen. De minimumuitgaven zijn gespecificeerd per persoon per dag en worden bij ieder hotel apart vermeld. Alle extra’s zoals aperitieven, dranken, bar, minibar, wijnen, tabak, wasserij en overige diensten en faciliteiten zijn niet inbegrepen (tenzij anders vermeld). Met de Holiday Concept Familiekaart zijn alle overnachtingen voor 2 personen en 2 tot het gezin behorende kinderen tot 17 jaar gedurende één jaar al betaald.

4. De hotels bepalen op voorhand de boekingsperiode en minimumuitgaven. Holiday Concept garandeert geen boekingen bij de aangesloten hotels. Het hotel heeft altijd de mogelijkheid om een reservatie al of niet te accepteren (ook binnen de aangegeven boekingsperiode). Het hotel accepteert alleen reserveringen na overleg vooraf en indien en voor zover het hotelkamers beschikbaar heeft.

5. Het hotel kan een minimumuitgave vaststellen zonder te specificeren of het voor ontbijt, lunch of diner is, en/of een bedrag vaststellen aan andere diensten en/of faciliteiten. Hotels met kuuroord en/of spa en golfhotels kunnen naast de verplichte minimumuitgaven voor ontbijt, lunch en/of diner ook bepalen, dat gebruikers de keuze of de verplichting hebben om tevens een programma, behandeling, kuur of golfarrangement te reserveren en te betalen. In het geval dat gebruikers het ontbijt, lunch en/of diner niet hebben gebruikt en/of de minimumuitgave niet hebben besteed, dient men deze toch in het geheel aan het hotel te betalen.

6. De gebruikers dienen zelf zorg te dragen voor de reserveringen door rechtstreeks contact op te nemen met het hotel. Holiday Concept draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor reserveringen en/of afspraken tussen gebruikers en het hotel.

7. Het hotel kan bij reservering of aankomst een aanbetaling of creditcardnummer verlangen. Bij vertrek dient de gehele rekening van het hotel volledig te worden voldaan.

8. Bij het reserveren van het hotel zijn de gebruikers verplicht aan te geven dat zij via Holiday Concept willen reserveren met een Holiday Concept Hotelcheque, Holiday Concept Vakantiecheque, Holiday Concept Jaarkaart of Holiday Concept Familiekaart. Zonder deze vermelding hebben de gebruikers geen recht om te reserveren onder de door Holiday Concept en de aangesloten hotels afgesproken voorwaarden. De gebruikers zijn tevens verplicht om de minimumuitgaven te verifiëren.

9. Reserveringen met het hotel dienen door de gebruikers nagekomen te worden. Annulering van een boeking dient uiterlijk drie dagen voor datum waartegen geboekt is te geschieden bij het hotel. Bij niet of niet-tijdige annulering kan het hotel het bedrag van de minimumuitgaven in rekening brengen voor het aantal dagen dat daadwerkelijk is geboekt.

10. Bij aankomst in het hotel zijn de gebruikers verplicht om de compleet ingevulde en ondertekende Holiday Concept Hotelcheque en/of Holiday Concept Vakantiecheque aan de receptie af te geven. Houders van een Holiday Concept Jaarkaart of Holiday Concept Familiekaart zijn verplicht om bij aankomst een geldige Holiday Concept Jaarkaart of Holiday Concept Familiekaart en een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs te tonen.

11. Holiday Concept besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, doch bevat uitsluitend algemene informatie die Holiday Concept niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan. Tussentijdse wijzingen in het aanbod van hotels, minimumuitgaven en andere voorwaarden waaronder hotels aanbieden zijn mogelijk. Holiday Concept is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de Holiday Concept website, hotelgids, brochures of advertenties. Holiday Concept is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door (of inherent aan) het verspreiden van informatie via internet evenals technische storingen. Alle accommodatie-informatie valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Holiday Concept worden gewijzigd.

12. Holiday Concept is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige bijzondere indirect bijkomende of indirect voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de Holiday Concept Hotelcheque, Holiday Concept Vakantiecheque, Holiday Concept Jaarkaart, Holiday Concept Familiekaart, website en de hotelgids. Holiday Concept kan niet door de gebruikers aansprakelijk worden gesteld (uit hoofde waarvan dan ook) in geval van niet, niet-tijdig of niet-deugdelijke prestatie. Holiday Concept en/of haar betrokkenen zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht zoals natuurrampen, brand, ongevallen, stakingen en/of gebeurtenissen buiten de verantwoordelijkheid van Holiday Concept om. Holiday Concept zal altijd trachten de overeenkomst te doen naleven.

13. De Holiday Concept Hotelcheque, Holiday Concept Vakantiecheque, Holiday Concept Jaarkaart en Holiday Concept Familiekaart zijn 1 jaar geldig vanaf de dag van aankoop. Een Holiday Concept Hotelcheque en Holiday Concept Vakantiecheque kan worden verlengd tegen een door Holiday Concept vastgestelde prijs.

14. Een Holiday Concept Hotelcheque en Holiday Concept Vakantiecheque kan slechts één keer worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur. Zowel de Holiday Concept Hotelcheque, Holiday Concept Vakantiecheque, Holiday Concept Jaarkaart als de Holiday Concept Familiekaart is niet inwisselbaar tegen contant geld. Holiday Concept is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van de Holiday Concept Hotelcheque, Holiday Concept Vakantiecheque, Holiday Concept Jaarkaart en/of Holiday Concept Familiekaart.

15. De Holiday Concept Jaarkaarthouder en Holiday Concept Familiekaarthouder ontvangt jaarlijks tot wederopzegging de Holiday Concept Jaarkaart en/of Holiday Concept Familiekaart. Indien een gebruiker geen gebruik meer wil maken van de Holiday Concept Jaarkaart en/of Holiday Concept Familiekaart dient deze – minimaal 4 weken voor de datum aangegeven op de Holiday Concept Jaarkaart en/of Holiday Concept Familiekaart - schriftelijk en bij voorkeur aangetekend op te zeggen.

16. De aangesloten hotels mogen meerdere Holiday Concept Hotelcheques en/of Holiday Concept Vakantiecheques accepteren voor een langer verblijf.

17. Holiday Concept en/of haar betrokkenen zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer (onder welke gelegenheid dan ook) een Holiday Concept Hotelcheque, Holiday Concept Vakantiecheque, Holiday Concept Jaarkaart en/of Holiday Concept Familiekaart niet geaccepteerd wordt.

18. Het kopiëren, namaken, vermenigvuldigen en/of op enigerlei wijze reproduceren van Holiday Concept Hotelcheques, Holiday Concept Vakantiecheques, Holiday Concept Jaarkaarten en/of Holiday Concept Familiekaarten is verboden. Handel, ruilhandel of welke vorm van verkoop van Holiday Concept Hotelcheques, Holiday Concept Vakantiecheques, Holiday Concept Jaarkaarten, Holiday Concept Familiekaarten of delen van de website of hotelgids is tevens verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Holiday Concept. Overtreding van deze bepalingen worden strafrechtelijk vervolgd.

19. Holiday Concept is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

20. Elke rechtsverhouding tussen Holiday Concept en de gebruikers wordt beheerst door het Nederlandse recht.